Klantenservice
|
03/375.48.65
|
info@bouwjekast.be
|
Inloggen
0.00

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Bouw je kast BV

Melkerijweg 8

2240 Zandhoven

info@bouwjekast.be

03/375.48.65

BE0772997552


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van BOUWJEKAST, een BV met maatschappelijke zetel te Melkerijweg 8 – 2240 Zandhoven, BTW BE 0772997552, biedt haar klanten twee soorten goederen aan via haar website:

  • Standaardartikelen (niet op maat van de Klant gemaakte scharnieren, besteklades, hangbaren, schabdragers, deurdempers,…);
  • Kasten op maat (“gepersonaliseerde goederen”).

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BOUWJEKAST moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, bedragen de verzendkosten van standaardartikelen 7.50 EUR bij bestellingen onder de 100 EUR.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BOUWJEKAST niet. BOUWJEKAST is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BOUWJEKAST is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 9).


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BOUWJEKAST. BOUWJEKAST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een materiaal of product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure voor gepersonaliseerde  goederen:

De klant stelt via de configurator zijn kasten samen op basis van afmetingen die door de klant zelf zijn genomen.  Vervolledigt deze met de nodige toebehoren.  Op het einde van deze cyclus wordt de totaalprijs weergegeven inclusief BTW en levering. 

De klant bevestigt zijn aankoop van zowel gepersonaliseerde goederen als standaardartikelen door middel van betaling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaal mogelijkheden:

  • via kredietkaart;
  • via bankkaart.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door onze eigen diensten.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, bedraagt de levertermijn voor standaardartikelen 5 tot 7 werkdagen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de gepersonaliseerde goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd volgens de doorgegeven levertermijn.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan BOUWJEKAST.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BOUWJEKAST was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BOUWJEKAST.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BOUWJEKAST te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. BOUWJEKAST behoudt het recht van terugvordering van de niet-betaalde verkoper evenals het recht zich te beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument (in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) artikelen online aankopen bij BOUWJEKAST.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

De Klant kan de aankoop van standaardartikelen in beginsel herroepen. Dit wil zeggen dat de klant de mogelijkheid heeft de aankoopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de aangekochte goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen zal de klant BOUWJEKAST via een op ondubbelzinnige wijze geformuleerde verklaring (bv. een brief of e-mail) informeren van zijn/haar beslissing om de aankoop te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping gehecht aan onderhavige algemene voorwaarden, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal BOUWJEKAST de klant de betaling die zij van deze heeft ontvangen voor de aankoop van de goederen, onmiddellijk en maximaal binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de mededeling over de herroeping van de overeenkomst bij BOUWJEKAST is aangekomen, terugbetalen. In geen geval wordt de klant voor deze terugbetaling kosten aangerekend. BOUWJEKAST kan de terugbetaling weigeren, totdat zij de goederen weer terug ontvangt.

De klant draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. De klant dient de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen maximaal 14 kalenderdagen na de dag waarop hij BOUWJEKAST over de herroeping van de overeenkomst informeert, naar BOUWJEKAST terug te sturen. De termijn geldt als in acht genomen, wanneer de klant de producten voor afloop van de termijn van 14 kalenderdagen verstuurt.

Artikel 8.1: Garantie

Bij de levering dient de Klant de conformiteit van de geleverde goederen na te gaan. Indien de Klant een zichtbaar gebrek opmerkt, formuleert hij een voorbehoud.

Eventuele gebreken dienen binnen de 14 dagen na de levering ter kennis te worden gebracht aan BOUWJEKAST. Indien de Klant nalaat dit te doen, wordt deze geacht het geleverde goed te hebben aanvaard. Indien de klacht gegrond wordt geacht door BOUWJEKAST, heeft de Klant keuze tussen herstelling of vervanging van het gebrek.

Artikel 8.2: Garantie ten aanzien van consumenten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument (in de zin van artikel 1649bis, oud Burgerlijk Wetboek).

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen..

Bij normaal gebruik verleent BOUWJEKAST de klant garantie voor gebreken tot uiterlijk 24 maanden na de overdracht van het risico. Deze waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichting om, naar eigen keuze, het gebrek te herstellen of het gebrekkig (onderdeel) van het goed te vervangen Indien herstel of vervanging onmogelijk of buiten verhouding zijn of niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument kunnen worden verricht kan de Klant opteren voor een passende prijsvermindering of een ontbinding van de koop .

BOUWJEKAST is alleen aansprakelijk voor haar zware of opzettelijke fout, doch in geen geval voor  enige vergoeding voor onrechtstreekse en/of gevolgschade (o.a.) winstderving. BOUWJEKAST is in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade ten gevolge van gebreken te wijten aan het niet correct monteren van de goederen conform de meegeleverde handleiding. De aansprakelijkheid van BOUWJEKAST is in elk geval beperkt tot maximaal de waarde van de bestelling door de klant.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BOUWJEKAST zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van BOUWJEKAST is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3375.48.65, via e-mail op info@bouwjekast.be of per post op het volgende adres BOUWJEKAST Melkerijweg 8 – 2240 Zandhoven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BOUWJEKAST, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor voormelde doeleinden met een maximum duurtijd van 7 jaar.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BOUWJEKAST, Melkerijweg 8 – 2240 Zandhoven, info@bouwjekast.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot BOUWJEKAST, Melkerijweg 8 – 2240 Zandhoven, info@bouwjekast.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

BOUWJEKAST wijst u ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit [Drukpersstraat 35, 1000 Brussel | +32 (0)2 274 48 00 | +32 (0)2 274 48 35 | contact@apd-gba.be].

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy www.bouwjekast.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy www.bouwjekast.be

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BOUWJEKAST om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BOUWJEKAST. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. De klant erkent uitdrukkelijk dat e-mail correspondentie gericht aan het e-mailadres opgegeven bij het bestelproces rechtsgeldig als kennisgeving geldt.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Voor zover de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Voor zover de klant een onderneming is in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht, zijn de rechtbanken van plaats van de maatschappelijke zetel van BOUWJEKAST (gerechtelijk arrondissement Antwerpen) bevoegd.

Bouwjekast
Bouwjekast
11 Google recensies
Paul Herremans
Paul Herremans
2024-01-17
Zeer goede kwaliteit, volgens plan succesvol gemonteerd. Alles goed waterpas gezet met als resultaat dat bij het monteren van de deuren hieraan niets moesten bijgeregeld worden en deze perfect gelijk stonden. Zeker aan te bevelen!
Ramon Perales
Ramon Perales
2024-01-16
Super heel degelijke kwaliteit, wij zijn heel tevreden
Renaat Van Dyck
Renaat Van Dyck
2024-01-16
Alles perfect gezaagd en afgeplakt Makkelijk te monteren Kast kon niet met de configurator samengesteld worden Ff langs geweest en t werd opgelost Prijs kwaliteit zeker de moeite 3de kast die ik er bestel; altijd goed
geert kesselaers
geert kesselaers
2024-01-16
Mooie kas, stevig materiaal.Duidelijke papieren voor installatie van de kasten
Peter Sas
Peter Sas
2024-01-16
Top service met kwaliteitsmateriaal. Kasten waren eenvoudig te monteren. We gaan de kasten op onze logeerkamer en thuiskantoor zeker ook terug bij jullie bestellen.
Karen Verbiest
Karen Verbiest
2023-08-28
Om onze zolder meer functioneel te maken hadden we een enorme nood aan degelijke kastruimte. Initieel stond alles wat overal en was een bijkomende functie zeer lastig. Door het zelf online te kunnen uittekenen, kon ik het volledig aanpassen naar onze wensen. We pasten de diepte van de kasten aan op onze opbergbakken waardoor alles heel efficiënt weggeborgen maar ook kon teruggevonden worden... Heerlijk! Een handige harry zijn is wel een meerwaarde maar niet onoverkomelijk. Blij om nu eindelijk een extra logeerkamer te hebben!
hans soetemans
hans soetemans
2023-07-09
De hoogste kwaliteit voor een meer dan correcte prijs! Instructies zijn zeer helder, je merkt duidelijk dat ze bij Bouwjekast weten waar ze mee bezig zijn en geven je het nodige advies. Absolute aanrader!
Ines Van der Heiden
Ines Van der Heiden
2022-11-21
Ik had een opbergkast nodig voor mijn zadel en andere spullen. De configurator was zeer snel en handig in gebruik. Onmiddellijk was de prijs zichtbaar, die bovendien nog heel erg meeviel ook. De kast werd snel geleverd, ruim binnen de doorgegeven levertermijn. Het monteren van de kast verliep heel vlot en de handleiding was zeer overzichtelijk. Een aanrader!
kasper lynen
kasper lynen
2022-11-02
Degelijke maatkasten voor een scherpe prijs! Heel gemakkelijk te monteren met een mooie duidelijke handleiding. Vlot geleverd en alles was compleet. Echte aanrader!!
Annelies Peeraer
Annelies Peeraer
2022-10-27
Zeer tevreden van het resultaat. Wij hebben een losstaande kast en een (half) ingebouwde kast gekozen. Makkelijk om zelf het formaat te kiezen, de afmetingen in te geven, uit voldoende kleuren te kiezen enzovoort. Het stappenplan om de kasten te plaatsen was duidelijk, compleet en we konden er goed zelf mee aan de slag. Tot slot is de kwaliteit van de kasten echt zeer goed. Wanneer we nog een kast nodig hebben in de toekomst, zullen we zeker terug kiezen voor bouwjekast!

Openingsuren

Maandag tot donderdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur

Zaterdag en zondag: gesloten

Contactgegevens

Kantoor Zandhoven
(geen toonzaal)

Melkerijweg 8
2240 Zandhoven
03/375.48.65
info@bouwjekast.be

Nieuwsbrief

Veilig online betalen

© 2024 - Bouwjekast
WEBSITE ONTWERP EN ONTWIKKELING DOOR
BRANDWOLVES.BE